whatsapp

Política de Privacitat

El lloc web segurosserma.es està dirigit a la informació personal dels usuaris que facin ús d’aquest i el seu accés i utilització es regeixen per les presents condicions generals, així com per la legislació que li sigui aplicable. Ha estat publicat per Serveis Majuenjo S.L. amb CIF: B60561164 i domicili social en la Carretera Barcelona, 136, Barbera del Valls, 08210 , Barcelona. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30463, Foli 92, Fulla B 170781, Inscripció 1ª. Correu electrònic: info@sermaseguros.es. Telèfon: 937 18 83 75. La connexió i l’accés al present lloc web, del qual és titular SERMA i totes les empreses pertanyents a SERMA (https://sermaseguros.es/), implica per part de l’usuari, l’acceptació íntegra i sense reserves de les següents:


CONDICIONS GENERALS

1. Drets de propietat intel·lectual i industrial

SERMA és titular únic i exclusiu dels drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la totalitat dels elements d’aquest lloc web, incloent material escrit, elements gràfics i audiovisuals, programes d’ordinador, marques registrades o en procés de registre, signes distintius i dominis d’Internet. Tots els drets d’explotació sobre els mateixos (especialment la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, participació i remuneració per còpia privada) queden reservats. Queden exclosos aquells elements obtinguts amb llicència d’ús, i en aquest cas la propietat correspon a l’autor d’aquests.

Es prohibeix, especialment, la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web sense la prèvia autorització per escrit de SERMA, qui es reserva el dret d’emprendre quantes accions legals en dret procedeixin davant qualsevol vulneració d’aquesta prohibició. Els usuaris d’aquesta web hauran d’usar tots els continguts integrats o facilitats a través de la mateixa (d’ara endavant referits com els “Continguts”) de manera diligent, correcta i legal, i en particular, es comprometen a no: (i) utilitzar els Continguts amb el propòsit o amb efectes contraris a la llei, la moral, i l’ordre públic; (ii) reproduir o copiar (en tot o en part), distribuir (a través de qualssevol mitjans), permetre l’accés al públic a través de cap comunicació pública, (iii) distribuir, reproduir, transformar, modificar, o utilitzar els Continguts, (iv) llevar, eliminar o manipular les dades identificatives de SERMA i els seus avisos de reserva de drets, així com les proteccions tècniques que poguessin formar part dels Continguts. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la informació i els Continguts de la web www.maas.es pertanyen en exclusiva a SERMA Els Continguts estan protegits per la Legislació de Propietat Intel·lectual i Llei de Marques, a més de la legislació complementària. Els Continguts no podran ser transformats, reproduïts, comunicats públicament o distribuïts a cap tercer o utilitzats amb finalitats comercials.

Tret que s’especifiqui el contrari, els Continguts són per a ús personal de l’usuari i no per al seu ús comercial. Els usuaris no podran modificar, copiar, distribuir, transmetre, mostrar, executar, reproduir, publicar, llicenciar, crear treballs derivatius, transferir o vendre qualsevol informació, programari, productes o serveis obtinguts o inclosos en els Continguts i/o en aquesta web. Tret que s’especifiqui el contrari, SERMA no atorga cap llicència o autorització de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualssevol altres drets de propietat relacionats amb aquesta web i els seus Continguts. SERMA es reserva el dret a denegar o eliminar l’accés a aquesta web en qualsevol moment i sense previ avís. SERMA vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en la seva pàgina web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.


2. Informació sobre productes i serveis

A través d’aquest lloc web, SERMA ofereix productes i serveis vinculats al sector automoció en diferents àrees i cerca satisfer les necessitats dels usuaris. La informació i il·lustracions que apareixen en aquest lloc web es basen en les característiques tècniques vigents en el moment de posada en la xarxa. En qualsevol cas, les informacions que apareixen són de caràcter general i no tenen cap valor contractual. SERMA està a la seva disposició per a respondre a qualsevol pregunta respecte als productes i serveis indicats en el present lloc web.


3. Protecció de dades de caràcter personal

La navegació i consulta del lloc web pot realitzar-se sense necessitat que l’usuari hagi de revelar la seva identitat o altres informacions o dades de caràcter personal de la seva titularitat. Existeixen formularis en el lloc web on l’usuari pot facilitar dades de caràcter personal per a sol·licitar un servei o informació, per això, a continuació, l’informem del tractament d’aquestes dades:

 • De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals i informacions que faciliti l’usuari en els formularis d’aquest lloc web quedaran registrats en un fitxer el responsable del qual és SERMA amb la finalitat de gestionar el servei sol·licitat que s’identifica en el formulari de sol·licitud.
 • En els formularis de sol·licitud de dades personals s’indica el caràcter obligatori o no obligatori, de proporcionar les dades que se sol·liciten. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatoris suposarà la impossibilitat de prestar el servei o informació sol·licitat/a.
 • L’usuari que facilita les dades sol·licitades en els formularis declara ser el titular d’aquests, ser major d’edat, responent d’això i de la veracitat de les dades i informacions per ell facilitats per a subscriure’s o sol·licitar el servei; reservant-se SERMA el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses o que no es corresponguin amb la titularitat de l’usuari, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Així mateix, l’informem que, sobre la base de l’interès legítim de SERMA en el tractament de dades dels seus clients, podrà enviar-li enquestes de qualitat respecte del producte o servei rebut amb la finalitat de millorar la qualitat, gestionar i optimitzar la relació amb els seus clients, anticipar-se a les necessitats i a la satisfacció d’aquests i poder desenvolupar o millorar noves funcions o serveis de conformitat amb les informacions rebudes.Part de les nostres dades utilitzades per SERMA, estan situats als EUA el que suposa una transferència internacional autoritzada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals de l’usuari seran conservats per SERMA, per a gestionar les obligacions contractuals subscrites durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les dades registrades en els fitxers de SERMA, mitjançant sol·licitud escrita, acompanyada de fotocòpia del DNI o d’un altre document oficial d’identificació personal, dirigida a la Carretera Barcelona, 136, Barbera del Valls, 08210 , Barcelona o a través de l’adreça de correu electrònic: rgpd@maas.es.

L’usuari disposa del dret a presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) en el cas que consideri que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no compleix amb la normativa vigent.

Autorització del tractament de dades personals per a l’enviament d’informacions comercials.

Si vostè com a usuari marca cap de les caselles acceptant la recepció de comunicacions comercials, presta el seu consentiment perquè SERMA pugui enviar-li en endavant informació comercial, fins i tot una vegada finalitzat/rebut el servei sol·licitat en aquesta web, per qualsevol mitjà, inclòs l’e-mail, correu ordinari, telèfon o serveis de missatgeria, o a través dels sistemes de comunicació del vehicle (si els té). L’autorització perquè SERMA puguin enviar-li informacions i/o publicitat per mitjans electrònics (e-mail, telèfon o serveis de missatgeria, o a través dels sistemes de comunicació del vehicle (si els té) en els termes establerts amb anterioritat, podrà revocar-la en qualsevol moment mitjançant sol·licitud en la següent adreça rgpd@maas.es o, si així ho desitja, dirigint-se a la Carretera Barcelona, 136, Barbera del Valls, 08210, Barcelona.

Les dades personals proporcionades es conservaran a l’efecte de realitzar comunicacions de Màrqueting mentre l’usuari no exerciti el dret de supressió, oposició al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting directe, revocació del consentiment, o quan SERMA consideri que han deixat de ser necessaris per a desenvolupar accions comercials, bé perquè no siguin adequats, pertinents o estiguin desactualitzades.

L’usuari pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Així mateix, l’usuari podrà donar-se de baixa de les comunicacions electròniques mitjançant els mitjans que facilitem en cada comunicació electrònica.


4. Links

Per a poder incorporar un link remetent al lloc web www.maas.es serà necessària una autorització prèvia i per escrit de SERMA que no podrà considerar-se, en cap cas, responsable del contingut, així com dels productes i serveis, proposats en els llocs web als quals la pàgina www.maas.es es trobi connectada mitjançant links o qualsevol altre tipus d’enllaç.

Els links que aquesta web facilita tenen l’únic propòsit de facilitar als usuaris la cerca de determinada informació en Internet. SERMA no ofereix o comercialitza els productes o serveis o la informació continguda en els llocs web accedits a través de links del seu web, i no serà responsable pels danys que poguessin sorgir pels Continguts, productes, serveis o informació inclosa en aquests llocs web. SERMA no és responsable de la qualitat, legalitat, veracitat o utilitat de la informació i els serveis en les pàgines web a les quals s’accedeixi a través d’aquests links.


5. Limitació de responsabilitat

L’usuari accedirà al lloc www.maas.es sota la seva única i sencera responsabilitat. A través d’aquesta web, SERMA li facilita accés a una varietat de productes i serveis, incloent la descàrrega d’arxius, fòrums de comunicació i informació sobre productes i serveis (d’ara endavant, tots ells denominats conjuntament els “Serveis”). Els Serveis, incloent qualssevol actualitzacions, canvis, millores o noves propostes, estan subjectes als presents termes i condicions.

SERMA no serà responsable per danys que poguessin derivar-se de la impossibilitat d’accés o continuïtat dels Continguts d’aquesta web, de defectes que els usuaris poguessin trobar o produir a conseqüència del seu accés a la web i de la veracitat de la seva informació.

SERMA no serà responsable per qualssevol danys de qualsevol tipus que poguessin deure’s a la presència de virus o altres elements dels Continguts que poguessin produir alteracions en el sistema d’informació, documents electrònics i altres arxius dels usuaris.

SERMA no serà responsable pels danys de qualsevol tipus que poguessin deure’s a la transmissió, circulació, emmagatzematge, recepció, obtenció o accés als Continguts, i en particular, però no en exclusiva, pels danys que poguessin derivar-se de: (i) l’incompliment de drets de propietat intel·lectual o industrial, de secrets comercials, de qualssevol compromisos contractuals, l’honor, drets de la persona o de la vida privada, drets de propietat o qualssevol altres drets d’un tercer a conseqüència de la transmissió, circulació, emmagatzematge, recepció, obtenció o accés als Continguts; (ii) actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita a conseqüència de la transmissió, circulació, emmagatzematge, recepció, obtenció o accés als Continguts; (iii) falta de veracitat, exactitud, pertinència o actualització dels Continguts; (iv) no utilitat per a qualssevol propòsits o fallada en les expectatives generades pels Continguts; (v) incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions assumides per tercers i els contractes executats amb tercers a través o a conseqüència de l’accés als Continguts.

La informació que conté aquesta web pot facilitar-se a través d’Internet o altres mitjans. SERMA no garanteix la privacitat de les comunicacions realitzades pels usuaris en relació o a través d’aquesta web. Els usuaris d’aquesta web afirmen conèixer que les comunicacions transmeses a través de la mateixa són públiques i no comunicacions de caràcter privat.


6. Xarxes Socials

L’usuari que es faci fan, seguidor o anàlegs de SERMA en les diferents xarxes socials, està subjecte al compliment d’aquest Avís Legal i de les condicions establertes per la Xarxa Social, per la qual cosa li recomanem que abans de crear un perfil consulti la Política de Privacitat.

L’accés i ús que l’usuari realitzi del perfil de SERMA en les diferents xarxes socials és responsabilitat de l’usuari, qui ha de tenir en compte en tot cas que les dades publicades, comentaris, nom del seu perfil i, en el seu cas, la fotografia que tingui en el mateix podrà ser accessible pels altres fans o membres.

Els perfils creats per SERMA en les diferents xarxes socials estan dirigits a persones majors d’edat, en el supòsit que menors accedeixin a algun d’aquests perfils han d’estar en companyia dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats per aquests.

Les dades que els usuaris de la Xarxa Social posin a la disposició de SERMA, passaran a formar part d’un fitxer de la seva responsabilitat i seran utilitzats conforme a la política de protecció de dades de caràcter personal que pot consultar en el punt 3 d’aquest Avís Legal.


7. Posada al dia

SERMA es reserva el dret de modificar i actualitzar, sense preavís, les presents Condicions Generals i qualsevol element, producte o servei que aparegui en el lloc web. Els usuaris quedaran sotmesos a totes aquestes modificacions, havent de consultar les presents Condicions Generals en cada connexió.


8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web www.maas.es, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats, els Jutjats i Tribunals de Barcelona i en el seu cas, els Tribunals Arbitrals de consum o semblants als que pogués trobar-se adherida SERMA en el moment de produir-se la controvèrsia.


9. Informació general de la Corredoria d’assegurances

SERVEIS MAJUENJO, S.L.

CORREDURIA D’ASSEGURANCES
Reg. Generalitat de Catalunya. nºJ074GC
Concertades segur de RC i garantia financera segons Art. 27 Llei 26/2006, de 17 de juliol.
Tel. 937188375 | Fax. 937186675 | Email: info@sermaseguros.es
Ctra. Barcelona 136, 08210-Barberà del Vallès

 1. En compliment d’allò establert a la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació en assegurances i reassegurances privades, li proporcionem expressament la informació i li demanem les autoritzacions que es fan constar a continuació:
 2. Serveis Majuenjo, S.L., Ctra. Barcelona, 136, 08210 – Barberà del ValIès.
 3. Som inscrits en el registre de DGSFP del Ministeri d’Economia i Hisenda DGPFA del Departament d’Economia i Finances i Tesoro, que s’emporta a la Direcció General de Política Financera, Segurs i Tesoro del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda amb el número J074GC.
 4. Per a fer les comprovacions oportunes pot dirigir-se a l’organisme abans esmentat en el Passeig de Gràcia, 19, 7a planta, tel. 93 316 20 00 fax 93 552 81 99 o al web www.gencat.cat/economia/mediadors.
 5. Cap entitat asseguradora o cap empresa vinculada amb elles ostenta una participació en el nostre capital social.
 6. Estem obligats a proporcionar un assessorament professional objectiu sobre la mena de contracte d’assegurança que s’ajusti a les seves necessitats.
 7. De conformitat amb allò establert en l’Ordre ECO 734/2004, de l’11 de març (BOE 24 de març de 2004), l’informem que, si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot dirigir-se al nostre Departament d’atenció al client, JGBR Advocats i Assessors Tributaris SL amb adreça a Avinguda Diagonal núm. 429 6a planta, 08036 de Barcelona, o per correu electrònic a p.guell@jgbrhorwath.com que té un termini de dos mesos per a resoldre-la. Tenim a la seva disposició el reglament de funcionament de l’esmenta’t Departament. És competent sobre aquestes qüestions la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (Passeig de la Castellana, 44, 28046 Madrid, www. dgsfp.mineco.es / Direcció General de Política Financera, Segurs o Tesoro (Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona eif@gencat.net), no obstant això que cal esgotar prèviament la via de la queixa o reclamació davant el nostre Departament per a poder formular-les davant l’esmentat organisme.
 8. La mediació de les seves pòlisses es realitzarà prenent com a base les seves informacions i dades sobre el risc i cobertures que finalment resultin del seu interès. Li recordem la importància que revisi en el seu moment les dades del risc, cobertures i declaracions contingudes al condicionat particular de la pòlissa, i que si observa qualsevol error o divergència respecte als termes acordats i/o la seva petició ens les faci saber immediatament. Hi ha un termini de 30 dies des del lliurament de la pòlissa per a demanar la seva esmena, transcorregut el qual s’estarà al contingut de la pòlissa en aquests aspectes.
 9. Mentre no revoqui aquest encàrrec, AUTORITZO el corredor al fet que traslladi en el meu nom les comunicacions que li faci arribar, inclusiu les de contractar, modificar o rescindir una pòlissa; en aquests últims casos, hauré de comunicar-lo prèviament al corredor expressament.
 10. En compliment del que s’estableix en la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, us informem així mateix del següent:
  • Aquesta corredoria d’assegurances disposa d’un fitxer de dades dels seus clients, que recull les necessàries per un eficaç compliment de les seves funcions i tasques professionals i comercials, així com per a l’acompliment de les seves obligacions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Aquestes dades es conservaran mentre la seva pòlissa/pòlisses restin en vigor i, una vegada cancel·lades, durant 6 anys d’acord amb el previst a l’art. 30.1 del Codi de Comerç.
  • Són destinataris d’aquestes dades i informació, a més d’aquesta Corredoria, les autoritats competents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, la companyia o companyies asseguradores per a les quals mediem la seva pòlissa o pòlisses o les tarifem prèviament; Aquestes comunicacions són requisits legals i contractuals per al desenvolupament de la nostra activitat de mediació i la mediació de les seves pòlisses que vostè AUTORITZA.
  • També AUTORITZO la conservació de les dades i arribat el cas que s’extingís per qualsevol motiu la seva pòlissa/s, per a continuar presentant-li ofertes d’altres productes asseguradors o financers del seu possible interès, i arribat el cas que així ho accepti, mitjançar-los.
  • ELS SEUS DRETS: Vostè pot accedir a les esmentades dades, així com rectificar-les i cancel·lar-les o limitar el seu ús. Té dret a rebre un duplicat degudament estructurat i d’ús comú de les seves dades i de lectura mecànica i a transmetre’ls a una un altre responsable de tractament, o bé al fet que aquesta mateixa corredoria els transmeti al responsable que ens indiqui a petició seva (dret de portabilitat). Té dret a retirar el consentiment donat al seu tractament en qualsevol moment sense que això afecti la validesa del tractament previ a aquesta retirada. Així mateix, té dret a presentat una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es / apdcat.gencat.cat).
  • El responsable del fitxer o base de dades és aquesta corredoria d’assegurances, sent la seva adreça la mateixa direcció professional ja indicada.
  • Aquesta corredoria no usarà les seves dades per a prendre decisions automatitzades ni per a l’elaboració de perfils.

Aquesta informació és la que li va ser proporcionada de manera verbal prèviament a la contractació efectuada, per haver-ho vostè sol·licitat així / ser necessària una cobertura immediata, raó per la qual ara li cursem en aquest suport.


Ús de Cookies

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., li preguem que es dirigeixi a aquest enllaç.

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible. Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

 • Cookies tècniques: Es generen automàticament pel servidor, per a indicar que s’ha iniciat una sessió. Nostra cookie d’inici de sessió és PHPSESSID.
 • Cookies amb finalitats estadístiques: Utilitzem Google Analytics per a saber des d’on han arribat a la nostra web, durada de la visita, quines pàgines ha vist, etc. Totes aquestes dades els recull igualment el registre del nostre servidor, però utilitzar aquesta tecnologia ens facilita l’anàlisi. La cookie que utilitza Google Analytics és: _ga (seguiment de sessió), pots consultar informació més detallada en Google Analytics

A continuació adjuntem una llista de les cookies principals que estem utilitzant:

 • Nom de la cookie: _utma, _utmb, _utmc, _utmz
  Origen: Google Analytics
  Funció: Habiliten la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entre en el lloc web a través d’un navegador s’instal·larà aquesta cookie. Quan aquest usuari torni a entrar en la nostra pàgina amb el mateix navegador, la cookie considerarà que és el mateix usuari. Només en el cas que l’usuari canviï de navegador, Google Analytics ho considerarà un altre usuari.
 • Nom de la cookie: cookies que comencen per _pk_*ref, _pk_*cvar, pk_aneu, _pk_*ses
  Origen: Piwik (analítiques web)
  Funció: Aquesta cookie guarda una única ANEU per a identificar a un usuari, amb l’únic propòsit de monitorar les visites a la pàgina web. Aquesta ANEU no pot ser rastrejada per cap persona o equip i no és utilitzada a nivell individual, personal o d’equip. Sense perjudici de l’anterior, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip*. No obstant això, la deshabilitación de les mateixes podria modificar el funcionament del lloc web. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que estigui usant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

Notes addicionals

 • Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
 • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.
 • En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors situats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea. Pot consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dona a les cookies li adjuntem aquest altre enllaç.
 • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti a comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.