11 | 01 | 2022 - 1 min

Assegurança de responsabilitat Civil Professional

La Responsabilitat civil és un concepte jurídic que regula el sistema de compensacions econòmiques reparadores dels danys produïts a tercers.

L’Article 1.902 del Codi Civil estableix: “El que per acció o omissió causa mal a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el mal causat”. Per a fer front a les conseqüències de les reclamacions o demandes econòmiques per responsabilitat civil, amb independència de quin sigui la causa adduïda pel reclamant, existeixen les pòlisses de responsabilitat civil.

L’objectiu de les assegurances de Responsabilitat Civil Professional és fer front als danys personals, materials i conseqüència les que, involuntàriament, pels seus errors o omissions, el professional hagi pogut causar als seus clients en l’exercici de la seva professió, així com els perjudicis que d’ells es poguessin derivar.

De no tenir aquesta pòlissa, el professional respondria amb el seu propi patrimoni quan hi ha sentència en ferma d’un jutge per negligència professional.


Si vols més informació escriu-nos a info@sermaseguros.es o telefona’ns al 937188375.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles