15 | 06 | 2022 - 4 min

Assegurances per a Col·lectius

Què son?

Les assegurances col·lectives són una modalitat de pòlisses que permet cobrir de manera individual a un col·lectiu de persones amb necessitats de cobertura similars. Són pòlisses pensades per a grups més o menys nombrosos que tenen una vinculació comuna amb un organisme col·legial, una entitat o una societat.
De fet, les assegurances col·lectives solen ser contractats per empreses d’aquesta manera, la contractació d’assegurances col·lectives contribueix a millorar la relació entre els treballadors i l’empresa, al mateix temps que ofereix protecció a la plantilla davant la possibilitat de sofrir imprevistos de qualsevol tipus.

Qui pot estar cobert per una assegurança col·lectiva?


L’assegurança col·lectiva és un contracte elaborat específicament per a donar cobertura a un grup de persones que tinguin un vincle comú, ja sigui de tipus laboral, professional o de pertinença a una col·lectivitat.
El més habitual és que aquest vincle sigui laboral i es correspongui amb els treballadors d’una mateixa empresa, encara que també pot haver-hi assegurances col·lectives per als membres d’un col·legi professional o un sindicat, així com per als socis d’un determinat club o entitat, o els integrants d’una agrupació, associació o institució pública.

Quins tipus d’assegurances col·lectives existeixen?


Quan la pòlissa cobreix grups menys nombrosos, és possible contractar pòlisses on es detallen dades sobre les persones assegurades.
En els contractes d’assegurances col·lectives nominades pot figurar el nom i la professió de cadascun dels assegurats, així com altres dades que puguin interessar com les cobertures o el capital assegurats.
Les assegurances col·lectives innominades estan més enfocat a grups més nombrosos on sol agrupar-se als assegurats en funció de la seva activitat professional o tipus de vincle amb el col·lectiu. En aquestes pòlisses no es concreten les dades de les persones assegurades, ja que se signa la cobertura per a una col·lectivitat anònima.

Quines són les principals assegurances col·lectius?
En realitat, és possible assegurar a una col·lectivitat amb diversos tipus d’assegurances, encara que els principals són:
• Assegurances col·lectives de vida
• Assegurances col·lectives d’accidents personals
• Assegurances col·lectives de salut

Quins beneficis tenen les assegurances col·lectives enfront de les assegurances individuals?


Són més barats que si es contracten de manera individual, per això suposen una interessant opció per a les empreses.
En la majoria de casos, els consorcis o empreses són els que contracten les assegurances col·lectives o de grup, ja que tenen un poder de compra més forta que un individu per compte propi. Un exemple són les assegurances de grup que cobreixen als membres del consorci de bombers
Al marge del preu, pel que fa a les garanties, en les assegurances col·lectives és possible contractar cobertures més específiques que poden ser necessàries per a exercir una professió i que, no obstant això, no estan disponibles en assegurances individuals.
A més, com a avantatge a tenir en compte cal assenyalar que, en cas de sinistre, la gestió de les prestacions i el pagament de la indemnització sol ser més àgil i ràpid. El mer fet de ser membre d’un col·lectiu assegurat ajuda al fet que els pagaments de la companyia asseguradora es facin de forma més eficient.
Finalment, una altra dels grans avantatges que ofereixen les pòlisses col·lectives és que en molts casos permeten estendre la seva cobertura a la resta de la família. Si volem que la nostra família també rebi cobertura, només n’hi ha prou amb el consentiment de l’asseguradora i el pagament d’una prima extra.

Contacta’ns per més informació.

Llegir més
Llegir menys

Articles relacionats

Els nostres últims articles

Últims articles